Yleiset toimitusehdot

Soveltamisala 

Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n

myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia toimituksia, ellei kirjallisesti ole toisin

sovittu. Toimitusehdot koskevat myös soveltuvin osin Dental-Systems Oy:n palveluja.

Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Dental-Systems Oy pitää oikeuden muuttaa- tai muokata

ehtoja yleisen säädöksen mukaisiksi. Toimitusehdoissa Dental-Systems Oy on myyjä ja asiakas on ostaja.


Tarjous

Kirjallinen tarjous on voimassa 30 vuorokautta sen päiväyksestä laskettuna, ellei muuta ole asiakirjoissa

sovittu. Suullinen tarjous on voimassa vuorokauden (24H), ellei muusta ajasta ole sovittu. Kaikki sopimukset

tulee tehdä kirjallisena. Tarjoukseen liittyvä materiaali on Dental-Systems Oy:n omaisuutta, eikä tarjouksen

saajalla ole oikeutta käyttää materiaalia ilman erillistä sopimusta. Mitään materiaalin sisältöä ei tule

luovuttaa kolmansille osapuolille.


Tilaus

Kirjalliseen tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen.

Muussa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on tilannut tavaran, tuotteen tai palvelun.


Sähköiset tilaukset

Ostaja voi tehdä tilauksen sähköisesti joko sähköpostitse, internetsivuilta löytyvällä tilauslomakkeella tai

verkkokaupasta. Myyjä voi antaa ostajalle henkilökohtaiset tunnukset joiden perusteella tilausten

tekeminen voi tapahtua sähköisesti Dental-Systems Oy:n verkkokaupasta. Asiakas on velvollinen

huolehtimaan verkkokauppatunnustensa asianmukaisesta säilytyksestä, sekä siitä, ettei niitä väärinkäytetä

tai luovuteta kolmansille osapuolille ilman erillistä sopimusta. Mikäli asiakastunnukset joutuvat vääriin

käsiin tulee asiakkaan viipymättä ilmoittaa asiasta Dental-Systems Oy:lle jotta tunnukset saadaan suljettua.

Mikäli asiakas haluaa sulkea käyttäjätunnuksensa, on myyjän viipymättä kunnioitettava tätä pyyntöä.

Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Asiakas on vastuussa verkkokaupasta tekemistään

tilauksista, jotka on tehty annettujen käyttäjätunnusten perusteella.


Toimitus ja toimitusaika

Dental-Systems Oy toimittaa varastotuotteet välittömästi tai heti kun tuotetta on saatavilla. Tilaustuotteiden

ja palveluiden toimitusajat sovitaan erikseen. Mikäli tuote on tilapäisesti loppu tai tuotteella on poikkeava

toimitusaika, toimitetaan tuote jälkitoimituksena. Tilaustuotteen toimitusaika ilmoitetaan aina erikseen.

Tuotteiden hinnat on aina ilmoitettu ilman pakkaus- ja toimituskuluja ja ne lisätään, ellei muuta ole sovittu.

Yli 310 € verolliset tilaukset asiakas saa rahtivapaasti. Dental-Systems Oy noudattaa toimituksissaan

voimassa olevia jakelijan sopimushintojaan. Tuote katsotaan toimitetuksi kun se on lähetetty ostajalle tai

kun se on pakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa myyjältä tai myyntipaikasta. Toimituksen

reklamaatioaika on seitsemän (7) vuorokautta. Kuljetusvaurioita, joita ei ole mahdollista havaita tuotetta

vastaanotettaessa, tulee reklamoida seitsemän (7) vuorokauden kuluessa. Myyjä ei vastaa tilanteesta jossa

toimitus viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi.

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, mikäli toimitus viivästyy merkittävästi sovitusta toimitusajasta ja tämä

viivästys johtuu myyjästä. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole siinä tapauksessa, että toimitusaika on

kohtuullinen tai kyseessä on tilaustuote, joka ei kuulu vakituiseen varastovalikoimaan.

Tapauksessa jossa ostajalla on maksamatta jääneitä saatavia, on myyjällä oikeus pidättäytyä toimituksista,

kunnes saatavat maksut on suoritettu.


Kauppahinta

Hinnastoissa tai muuten määräajoin jaettavissa julkaisuissa esiintyvät hinnat ovat sen hetkisiä hintoja.

Hintojen voimassaoloaika on erikseen sovittu. Tilaustuotteiden ja palveluiden osalta voi hinta määräytyä

sopimuksen mukaisesti. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, jollei sitä ole jo lisätty.


Hintamuutokset

Dental-Systems Oy:llä on oikeus hintamuutoksiin ennen tuotteen tai palvelun toimitusta, mikäli esimerkiksi

viranomaistoimista johtuvat maksut niin vaativat tai mikäli toimittajien hinnat muuttuvat oleellisesti. Oikeus

hintamuutoksiin pidetään vaikka sitä ei olisi erikseen mainittu.


Maksuehdot

Dental-Systems Oy:n laskutusasiakkaiden maksuaika on neljätoista (14) vuorokautta laskuun merkitystä

päiväyksestä luettuna, ellei muuta ole sovittu. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa laskun loppusummaa,

ellei muusta ole sovittu. Viivästyskorko on kyseisen korkolain mukainen ja asiakas on velvollinen maksamaan

sen ja mahdolliset perintäkulut maksamisen viivästymisen johdosta.

Noutamatta- tai lunastamatta jääneestä tavarasta Dental-Systems Oy:llä on oikeus periä kauppahinta

mahdollisine viivästysseuraamuksineen. Mikäli laskussa ilmenee jokin virhe, on se kuitenkin virheettömältä

osaltaan maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli asiakkaalla on erääntyneitä laskuja tai lasku, asiakas on

haettu yrityssaneeraukseen, konkurssiin tai mikäli asiakas on muutoin maksukyvytön, kaikki laskut myyjältä

asiakkaalle erääntyvät heti maksettavaksi laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta.


Omistusoikeus tavaraan

Omistusoikeus tavarasta siirtyy ostajalle kun kauppahinta ja siihen liittyvät kulut on kokonaisuudessaan

maksettu myyjälle. Myyjä pidättää kuitenkin oikeuden kirjallisesti kieltää kaupan kohteen omistusoikeuden

siirtämisen kolmansille osapuolille.


Tavaran takuu

Tavaralla on sen valmistajan tai maahantuojan ehtojen mukainen mahdollinen takuu, joka on aina ilmoitettu

erikseen kirjallisena. Muista takuista on aina sovittava erikseen.


Tavaran virhe

Ostaja on velvollinen tarkistamaan ostamansa tavaran sen luovutuksen yhteydessä. Mahdollisesta virheestä

tulee ilmoittaa Dental-Systems Oy:lle toimitusasiakirjassa mainitussa ajassa. Mikäli aikaa ei ole mainittu,

virheestä tulisi ilmoittaa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tuotteen luovutuksesta tai siitä ajasta luettuna

jolloin virhe huomattiin tuotetta käytettäessä.

Virhetapauksissa Dental-Systems Oy:llä on päätösoikeus, korjataanko tavara Dental-Systems Oy:n lukuun,

toimitetaanko ostajalle uusi tavara, hyvitetäänkö virheellisen tavaran virhe tai toimitetaanko se valmistajalle

tai maahantuojalle takuuvastuun toteuttamiseksi.

Dental-Systems Oy ei ole vastuussa tavaran vioista jotka johtuvat sen käytöstä, varastoinnista, asennuksesta

Dental-Systems Oy:n tai sen valmistajan antamien ohjeiden vastaisesti. Virheestä joka johtuu ilman DentalSystems

Oy:n lupaa tai myötävaikutusta tehdyistä huolloista, tai tavaran normaalista kulumisesta tai

huononemisesta.

Tavaran virheeksi ei katsota yhteensopimattomuutta toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa vaikka

nämä olisivat myyjän toimittamia. Paitsi niissä tapauksissa että myyjä näin takaa. Tavarat katsotaan

myydyksi ammattimaiseen käyttöön. Ostajalla ei ole oikeutta vedota niin sanottuun informaatiovirheeseen

puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tai muun sellaisen johdosta. Ostajan luovuttaessa tavaran

eteenpäin omille asiakkailleen, on ostajan vastuulla antaa tuotteesta riittävä käyttöopastus luovutuksen

yhteydessä.


Palautukset

Tuotteet tulee palauttaa myyjän kanssa tehdystä sopimuksesta neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa

niiden lähettämisestä. Tuotteet tulee palauttaa alkuperäispakkauksissa ja sellaisenaan myyntikelpoisina.

Erikoistilauksena valmistettuja tai tilattuja tuotteita ei hyvitetä. Mikäli paketti on vioittunut jakelijan

toimesta, on reklamaatio tehtävä välittömästi jakelijalle, esim. postiin tai matkahuoltoon. Virheettömän

tavaran palautuksesta hyvitämme kauppahinnan. Palautus tapahtuu palauttajan kustannuksella ja

palautuksesta veloitetaan kuluja vastaava palautusmaksu, ellei muuta ole sovittu.

Sopimuksiin liittyvien palautuksien ehdot tehdään kirjallisena.

Kaikkiin palautuksiin on lisättävä palautuslomake, josta ilmenee asiakkaan asiakasnumero ja yhteystiedot,

sekä päivämäärä. Kaikista palautuksista on sovittava myyjän kanssa etukäteen. Lomake löytyy

kotisivuiltamme.


Toimituksen viivästyminen

Dental-Systems Oy ilmoittaa ostajalle mikäli tavaran tai palvelun toimitus viivästyy oleellisesti sovitusta

toimitusajasta. Ostaja voi tällöin purkaa kaupan. Mikäli viivästys kuitenkin johtuu edes osittain ostajasta tai

se ei ole merkittävä, ei ostajalla ole oikeutta kaupanpurkuun, eikä Dental-Systems Oy ole velvoitettu toimiin

tai korvauksiin viivästyksestä johtuen.


Sopimuksen purku

Ostajalla on oikeus kaupanpurkuun Dental-Systems Oy:stä johtuvan olennaisen viivästyksen tai tavaran

virheen vuoksi, ellei Dental-Systems Oy ole kohtuullisessa ajassa ostajan huomautuksesta tai ostajan kanssa

sovitun lisäajan kuluessa korjannut virhettä tai toimittanut tilalle virheetöntä tavaraa. Mikäli ostaja on

millään tavalla vaikuttanut viivästymiseen tai laiminlyönyt tavaran tarkistamisvelvollisuuden tai

reklamaation tekemisen sopimuksessa merkatussa ajassa, ei hänellä ole oikeutta vaatia kaupanpurkua.

Dental-Systems Oy on oikeutettu kaupan purkuun, mikäli kauppahinnan maksaminen viivästyy oleellisesti,

tai siinä tapauksessa että on aiheellista epäillä ostajan jollakin toisella tavalla laiminlyövän kauppaan liittyviä

sopimusehtoja. Dental-Systems Oy on oikeutettu kaupanpurkuun myös siinä tapauksessa että asiakas ei

nouda tai vastaanota tilaamaansa tavaraa tai myötävaikuta kauppaan sillä tavoin kun häneltä voidaan

kohtuudella edellyttää.

Dental-Systems Oy pidättää itsellään oikeuden kaupanpurkuun vaikka ostaja olisi saanut tavaran

hallintaansa, mikäli kauppaan liittyviä sopimusehtoja on jätetty oleelliselta osalta noudattamatta.

Purkutapauksessa Dental-Systems Oy on oikeutettu perimään ostajalta vahingonkorvausta kärsimästään

vahingosta ja kaupanpurusta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista.


Ylivoimainen este

Dental-Systems Oy ei vastaa tavaran toimituksen viivästymisestä tai estymisestä mikäli se tapahtuu DentalSystems

Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällainen tekijä on sellainen jota ei ole kohtuudella

voinut välttää eikä voittaa sopimuksen tekohetkellä. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide ovat

ylivoimaisia esteitä, myös luonnonmullistukset ja viranomaistoimet, jotka vaikuttavat välillisesti tavaran

toimitukseen ovat ylivoimaisia esteitä. Myyjän tulee ilmoittaa ostajalle välittömästi ylivoimaisen esteen

ilmettyä ja myös sen lakkaamisesta.


Vahingonkorvaus

Dental-Systems Oy ei vastaa mistään ostajan tai kolmannen osapuolen kärsimistä välillisistä tai epäsuorista

vahingoista. Tähän sopimukseen perustuva Dental-Systems Oy korvausvastuu mahdollisesti aiheutuvista

kuluista on enintään sen tuotteen kauppahinta, jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui.

Käytämme evästeitä voidaksemme tarjota palveluitamme. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää